О нашей работе написали на сайте АКИПКРО http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-altajskogo-kraya/13357-20170413-001.html